ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WOLFORD ONLINE-BOUTIQUE VOOR BELGIUM

Dag en nacht winkelen in de Wolford Online-Boutique - 24 uur per dag, 7 dagen per week: www.wolfordshop.be

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over onze producten of uw bestelling, dan kunt u Wolford bereiken via:

elefoonnummer 070 651 020 (maandag tot en met vrijdag van 8:00u tot 22:00u, € 0,15/min) e-mail: service.belgium@wolford.biz

1 TOEPASSELJKHEID

De Algemene Voorwaarden van de Wolford Online-Boutique voor België zijn van toepassing op alle transacties tussen klanten en de Wolford Aktiengesellschaft (gevestigd te: Wolfordstraße 1, 6901 Bregenz, Oostenrijk) die middels de Wolford Online-Boutique (www.wolfordshop.be) worden aangegaan. Bestelde producten worden alleen in België bezorgd..

Van toepassing is de versie die op het moment van het sluiten van de betreffende contract geldig is. Bestelde producten worden alleen binnen België bezorgd.

2 MINIMUM EN MAXIMUM BESTELWAARDE

In de Wolford Online-Boutique kan de klant zonder een minimum bestelwaarde en tot een maximum bestelwaarde van € 5.000,00 winkelen.

3 PRIJZEN

Voor de in de Wolford Online-Boutique bestelde producten gelden de prijzen in het winkelmandje die vlak voor het versturen van de bestelling getoond worden. De prijzen zijn inclusief het Belgische Btw-tarief.

4 VERZENDKOSTEN

Als u iets voor minder dan € 50 bestelt in de WOLFORD online shop, moeten er verzendkosten ter hoogte van € 3,90 worden betaald voor een standaard verzending met DHL. De gemaakte verzendkosten voor een retourzending worden niet terugbetaald.

5 OVEREENKOMST

Om een bestelling bij de Wolford Online-boutique te maken, dient de klant op de knop "bestelling versturen" te klikken. Wolford bevestigt de ontvangst van de bestelling per e-mail en tevens op de volgende internetpagina. Dit is nog geen aanvaarding van de bestelling, maar dient alleen ter informatie van de ontvangst van de correcte bestelgegevens. De bestelgegevens worden bij ons bewaard. Indien de klant deze wilt bewaren, dan dient de bestelpagina te worden uitgeprint.

Wolford is gerechtigd de bestelling op basis van onverwachte moeilijkheden met de levering of een negatieve kredietwaardigheid van de klant geheel of gedeeltelijk te weigeren. Binnen drie werkdagen na bekend worden van dusdanige omstandigheden wordt de klant hier door Wolford per e-mail over geïnformeerd. Indien de klant reeds vooruitbetalingen heeft gedaan voor niet geleverde producten, dan worden deze vooruitbetalingen aan de klant terugbetaald.


Er is sprake van een overeenkomst tussen Wolford en de klant, wanneer Wolford de door de klant bestelde producten verstuurd en dit per e-mail aan de klant bevestigd.

Wolford is gerechtigd de offerte (die in de bestelling is verwerkt) binnen een termijn van zeven werkdagen te aanvaarden. Zaterdag is geen werkdag. Met betrekking tot producten uit een en dezelfde bestelling die niet in de verstuurde bevestiging genoemd worden, komt geen koopovereenkomst tot stand.

6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Wolford behoudt zich het eigendom van de producten voor totdat de koopprijs volledig is voldaan. De klant is verplicht tijdens de termijn waarin Wolford over een eigendomsvoorbehoud beschikt zorgvuldig met de producten om te gaan. De klant is gehouden Wolford onverwijld schriftelijk in kennis te stellen indien derden aanspraak maken op de producten, in het bijzonder wat betreft executiemaatregelen, alsmede beschadigingen en de vernieling van de producten.

Indien de klant in strijd met de overeenkomst handelt, in het bijzonder in het geval van verzuim in betaling, dan is Wolford gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de producten terug te vragen.

7 LEVERING EN RISICO-OVERDRACHT

Wolford verzendt alle op voorraad zijnde producten onverwijld na ontvangst van de bestelling van de klant. De klant ontvangt de producten binnen drie tot vier werkdagen en uiterlijk na afloop van 7 werkdagen.

Indien bepaalde producten, bijvoorbeeld vanwege de grote vraag, niet meteen beschikbaar zijn, dan wordt de verwachte bezorgtermijn reeds op de webpagina van de Wolford Online-Boutique getoond. Als Wolford niet binnen de getoonde termijn kan leveren, dan wordt uiterlijk bij het aflopen van de termijn contact met de klant opgenomen om te overleggen of de bestelling nog uitgevoerd dient worden. Wolford informeert de klant per e-mail zodra een bestelling vanuit het magazijn verzonden wordt.

Het risico van de toevallige teloorgang of de toevallige achteruitgang van de producten gaat over op de klant op het moment van ontvangst. In het geval de producten door verzending met behulp van een koerierdienst, een vrachtvervoerder of een ander op de plaats van bestemming plaatsvindt, dan gaat het risico van de toevallige teloorgang of de toevallige achteruitgang van de producten over op hen die de producten verzenden op het moment van verzenden.

Wat betreft de overdracht maakt het niet uit of de klant de producten te laat in ontvangst neemt.

8 BETALING

De klant kan in de Wolford Online-Boutique als volgt betalen:

Creditcard

Bij betaling per creditcard, boekt Wolford het bedrag van de gebruikte creditcardrekening af, nadat de koerier de bestelling in ontvangst heeft genomen. Net als de overige persoonsgegevens wordt alle informatie betreffende uw creditcard veilig (per SSL) doorgegeven.

Rembours

Bij remboursbetaling, dient de klant bij ontvangst van de producten de kosten aan de koerier betalen. Hierbij worden extra kosten van € 17,00 voor de koerier in rekening gebracht.

Factuur

Binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling dient de klant de factuur te voldoen. Indien de klant niet binnen deze termijn betaald, dan is de klant in verzuim. In het geval van verzuim is de klant rente verschuldigd. De rente bedraagt 5 procentpunten bovenop de wettelijke rente. Voor de eerste en tweede aanmaning berekent Wolford een som van € 5,00 en de wettelijke rente.

Vooruitbetaling

De klant kan de bestelling vooruitbetalen door het bedrag per overschrijving te betalen. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling onmiddellijk in behandeling genomen.

Buitenlandse banken dienen overschrijvingen te doen aan: Bank Austria Creditanstalt AG Wien SWIFT: BKAUATWW, IBAN: AT71 1200 000847868723

Wolford behoudt zich het recht voor om in bepaalde omstandigheden alleen een keuze van de bovengenoemde betalingsmethodes aan te bieden.

9 GARANTIE EN SCHADEVERGOEDING

Wolford staat sinds decennia bekend om de hoge kwaliteit, de betrouwbaarheid en het draagcomfort van haar producten. Elk product ondergaat meerdere kwaliteitscontroles voordat het ons magazijn verlaat. Wolford garandeert dat de geleverde artikelen vrij zijn van gebreken.

Geldig zijn de wettelijke garantiebepalingen. Lichte afwijkingen, in het bijzonder betreffende de kleur van de producten zijn geen gebreken die een schadevergoeding rechtvaardigen.

In beginsel heeft de klant de keuze tussen verbetering of ruil. Wolford is gerechtigd de keuze van de klant te weigeren indien deze onmogelijk is of voor Wolford in verhouding tot de andere mogelijkheid onevenredig veel inspanning vergt. Indien een verbetering niet mogelijk is, heeft de klant in principe de keuze tussen prijsvermindering of, indien het geen onbeduidend gebrek betreft, de wijziging van de overeenkomst.

Wolford verleent aan haar klanten geen garanties (in de juridische zin). Wolford is niet aansprakelijk voor gering verzuim, tenzij er sprake is van schade als gevolg van aantasting van leven, lichaam of gezondheid of voor wat betreft eventueel verleende garanties of als het gaat om claims conform de wettelijke productenaansprakelijkheid. Dit is ook van toepassing op verzuim van eventuele plaatsvervangers.

10 HERROEPINGSRECHT

De klant heeft het recht de overeenkomst met Wolford binnen zeven werkdagen na ontvangst van het product zonder opgave van redenen te ontbinden. De klant dient de ontbinding in tekstvorm (bij brief, fax of e-mail) te richten aan:

Wolford E-Commerce

c/o PVS Fulfillment-Service GmbH

Ferdinand-Porsche-Str. 101

89312 Günzburg

Germany

Duitsland

E-mail: service.belgium@wolford.biz

De klant dient de producten retour te zenden naar het adres genoemd in artikel 10 lid 1. De kosten die aan het retour zenden verbonden zijn, komen voor rekening van de Wolford.

De klant is gehouden de producten retour te zenden in dezelfde staat als waarin deze hem hebben bereikt. Indien de klant niet in staat is de producten in dezelfde staat te retourneren, dan is hij niet gerechtigd het aankoopbedrag terug te ontvangen.

Indien de klant de overeenkomst binnen de gestelde termijn van artikel 10 lid 1 heeft ontbonden en de producten in dezelfde staat als waarin deze hem bereikt hadden retour heeft gezonden, dan is Wolford gehouden het aankoopbedrag van de retour gezonden producten binnen dertig dagen na de ontbinding aan de klant terug te betalen.

Bij het terugsturen van producten dient de klant het volgende in acht te nemen:

Alleen producten die via de Wolford Online-Boutique zijn gekocht kunnen worden geretourneerd;

Alleen producten die ongebruikt zijn, in de originele verpakking zitten, en zonder beschadigingen zijn, zullen door Wolford worden retour genomen. Het is de klant toegestaan producten te passen, mits het geen ondergoed, kousen of sokken betreft;

Graag verzoekt Wolford de klanten die de producten retour zenden de bijgevoegde orderbon in te vullen. Hierdoor is Wolford in staat haar assortiment en de service verder te verbeteren;

De kosten van de retourzending betaald Wolford voor de klant. De klant kan het bijgesloten retourformulier voor de retourzending gebruiken. Wolford vraagt de klant om de retourzending op het postkantoor te laten bevestigen en om de bevestiging voor mogelijke navraag te bewaren.

11 BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN VEILIGHEID

De persoonsgegevens van de klant alsmede alle overige informatie betreffende de geplaatste bestelling worden versleuteld en middels een veilige SSL-verbinding doorgegeven.

Met het plaatsen van de bestelling conform artikel 5 gaat de klant ermee akkoord dat Wolford persoonsgegevens, die de klant Wolford in het kader van het sluiten van het contract heeft gegeven, als volgt mag evalueren, gebruiken en verwerken:

Wolford bewaart de naam en het adres, alsmede alle gegevens betreffende de bestelling. Uiteraard verzekert Wolford de klant dat de volledige bescherming van persoonsgegevens conform de algemene wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens;

Wolford geeft de persoonsgegevens alleen door aan derden in het kader van de uitvoering van de bestelling (bijvoorbeeld voor de eventueel nodige controle van creditcards, kredietwaardigheid of adressen).

Wolford tracht het assortiment en de service van de Wolford Online-Boutique steeds voor de klant te verbeteren. De geregelde evaluatie van klanten- en bestelgegevens alsmede actuele informatie via de E-mail Newsletter dragen hier mede toe bij. Indien de klant met het gebruik van de persoonsgegevens te dien einde niet akkoord gaat, kan de klant met effect voor de toekomst protest aantekenen. Te dien einde is een vormvrije verklaring voldoende:

per e-mail aan: service.belgium@wolford.biz

per post aan: Wolford AG C/o HWS GmbH Bannwarthstraße 5 D-22179 Hamburg Duitsland

12 VERREKENING, RETENTIE EN OVERDRACHT

De klant heeft alleen recht op verrekening:

in het geval dat het bedrijf niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen;

in het geval van tegenvorderingen die in juridische samenhang met uw verplichting staan; en,

in het geval van tegenvorderingen die door het gerecht zijn vastgesteld of door ons zijn herkend.

De klant kan alleen retentievorderingen geldig maken die in juridische samenhang staan met de verplichtingen van Wolford.

De overdracht van de contractuele rechten van de klant aan derden is alleen mogelijk met onze schriftelijke toestemming.

POSSIBILITY FOR ONLINE DISPUTE RESOLUTION:

The European Commission offers the possibility for online dispute resolution on one of their online platforms. This platform can be accessed via the external link http://ec.europa.eu/consumers/odr/". We point out that the link to the European Commission online platform is not reachable at the moment.

13 SLOTBEPALINGEN

Van toepassing is het recht van Belgium, met uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG). Zetel van de bevoegde rechtbank is Den Bosch.